Informatie

HEEFT U VRAGEN

BEL ONS (053) 4361577

Wat zijn onze schooltijden? Wanneer hebben we een vrije dag? Kunnen we gebruik maken van buitenschools opvang? Op al deze vragen krijgt u een antwoord op de onderliggende subpagina’s.

Privacy

We vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. We volgen hierbij het “Handboek IBP”. Dit handboek is bedoeld om uitvoering te geven aan het IBP-beleidsplan. In het handboekstaan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet ditvoorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen. Binnen scholengroep Hannah hebben we een privacy-statement opgesteld.